Strikes Today
0
Total
Strikes Nov 2019
0
Total
Strikes 2019
8788
Total
Strikes 2018
28801
Total
Strikes 2017
13888
Total
Strikes Today Per 10 minutes North-South Sensor